အခု software ေလးကိုေတာ့တစ္ခၽိဳ႔သူေတြသိမွပါ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ WINDOWS တင္ရင္အသံ
မလာတာလို႔ AVG CARD Driver ေပၽာက္ေနတာတို႔ကို ရွာေပးၿပီး လိုအပ္ရင္ Driver ေတြကို download 
ဆြဲေပးတဲ့ software ေလးပါ။အခု software ေလးကိုအင္တာနက္ရွိမွသံုးလိုရမွဆိုတာကိုလည္းေၿပာၿပေစ
လိုအပ္ပါကေအာက္မွ download ဆြဲလိုက္ပါ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s