၁။ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Application တစ္ခုကိုအသံုးျပဳၿပီးတိုင္း Desktop ေပၚတြင္ Right Click ျဖင့္ Refresh ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။
Refresh ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ RAM အတြင္းမလိုအပ္သည့္ File မ်ားကိုဖယ္ထုတ္ေပးႏိုင္ၿပီး System Speed ကို
ျမန္ဆန္္ ေစပါသည္။

၂။ File Size ႀကီးမားေသာပံုမ်ားကို Wallpaper အျဖစ္အသံုးမျပဳသင့္ပါ။ Wallpaper ကို File Size ႀကီးမားေသာပံုကို
အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ RAM ၏လုပ္ေဆာင္မႈကို ေႏွးေကြးေစပါသည္။ Desktop gadgets ေတြကို မလိုအပ္ရင္ မသံုးပါနဲ ့။

၃။ Desktop ေပၚတြင္ Shortcuts မ်ားကိုထား႐ွိၿပီး အသံုးျပဳျခင္းမွေ႐ွာင္က်ဥ္ရပါမည္။ ၿဖစ္ႏိုင္လွ်င္ Desktop ေပၚမွာ
My computer တခုထဲသာ ထားပါ ။ Desktop ေပၚ႐ွိ Shortcuts တစ္ခုသည္ RAM အတြင္း ၌ ၅၀၀ Bytes ေနရာယူအသံုးျပဳ ေစပါသည္။

၄။ Recycle Bin ကိုေန႔တိုင္း Empty ျဖစ္ေစရန္႐ွင္းလင္းေပးရပါမည္။ Recycle Bin ကို Empty မျပဳလုပ္ေသးသမွ်
မိမိ Delete လုပ္လိုက္ သည့္ File မ်ားသည္ Hard Drive တြင္ေနရာယူေနပါသည္။ Delete လုပ္ရန္ေသခ်ာသည့္ File မ်ားကို
Shift + Delete ျဖင့္ Recycle Bin အ တြင္းမေရာက္ေစပဲ တိုက္႐ိုက္ Delete လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

၅။ Temporary Internet File မ်ားကို ပံုမွန္ Delete ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။

၆။ Defragment ျပဳလုပ္ျခင္းကို ၇ ရက္လ်င္တစ္ႀကိမ္ခန္႔ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ Defragment ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္
Hard Drive အတြင္း Free Space ကိုတိုးျမင့္လာေစၿပီး File မ်ားကိုျပန္စီေပးသည့္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာကိုအသံုးျပဳရာတြင္
ပိုမိုျမန္ဆန္ေစပါသည္။

၇။  ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Partition ကိုအနည္းဆံုးႏွစ္ခုထား၍ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
File Size ႀကီးမားစြာအသံုးျပဳရမည့္ Photoshop၊ 3DS Max ကဲ့သို႔ေသာ Software မ်ားကို Run ၍အသံုးျပဳသည့္အခါတြင္
Window တင္ထားသည့္ Partition ကိုအသံုးမျပဳပဲ၊ ဒုတိယ Partition တြင္ Run ၍အသံုးျပဳရပါမည္။
Window တင္ထားသည့္ Partition တြင္ Data မ်ားထားရွိျခင္း၊ Software မ်ား Run ၍အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို
တက္ ႏိုင္သမွ်ေရွာင္က်ဥ္၍ Free space မ်ားေစရန္ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ Window တင္ထားသည့္ Partition တြင္
Free space နည္းေနပါက ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္မႈကိုေႏွးေကြးေစပါသည္။

၈။ Software တစ္ခုကိုအသံုးျပဳရန္အတြက္ Run ၿပီးပါက Tray Icon မ်ားထားရွိ အသံုးျပဳျခင္းကို မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
ထို Tray Icon မ်ားထားရွိ အသံုးျပဳျခင္းသည္ RAM ကို ပိုမိုအလုပ္လုပ္ေစၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ System ကိုေႏွးေကြးေစႏိုင္ပါသည္။

၉။ Software မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာစဖြင့္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္တည္း Automatically အလုပ္ လုပ္ေစျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါ။
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ Run တြင္ msconfig ဟုတ္႐ိုက္ၿပီး Startup Tab တြင္ Disable All ကို Click ျပဳလုပ္၍
ကြန္ပ်ဴတာကို Restart ေပးရပါမည္။

၁၀။ ကြန္ပ်ဴတာတြင္း ဖုန္မ်ား၀င္ေရာက္ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးရပါမည္။ ဖုန္မ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာ Cooling Fan ကို
ေႏွးေကြးလာေစကာကြန္ပ်ဴတာ CPU ကိုတျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပူလာေစပါသည္။ ထိုသို႔ပူလာသည္ႏွင့္အမွ်
ကြန္ပ်ဴတာ၏ ပံုမွန္စနစ္တက်လုပ္ေဆာငမႈမ်ားကို ထိခိုက္လာေစကာ System Speed ကိုေႏွးေကြးေလးလံလာေစႏိုင္ပါသည္။

၁၁ ။ကြန္ပ်ဴတာကို တစ္လလ်င္အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ခန္႔ Disk Cleanup ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါ သည္။
Disk Cleanup ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ Temporary Files မ်ားကိုဖယ္႐ွားေပးႏိုင္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ System Speed ကို
ျမန္ဆန္ေစပါသည္။ C Drive ကို Right Click ျဖင့္ႏွိပ္၍ Properties သို႔၀င္ေရာက္ၿပီး Disk Cleanup Bottom ကိုႏွိပ္၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
၁၂။ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းမလိုအပ္သည့္ Program မ်ားကိုဖယ္ရွားေပးရပါမည္။ ဖယ္႐ွားရာတြင္ Window တြင္ပါ႐ွိသည့္
Add or Remove Program မွတစ္ဆင့္ဖယ္႐ွားႏိုင္သကဲ့သို႔ Your Uninstaller ကဲ့သို႔ Uninstaller တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုအသံုးျပဳ၍
ဖယ္႐ွားႏိုင္ပါသည္။ Software ကို အသံုးျပဳ၍ဖယ္႐ွားပါက Add or Remove Program ကိုအသံုးျပဳ၍ဖယ္႐ွား၍
ပ်က္သြားျခင္း မရွိသည့္ Registry အတြင္းရွိ File မ်ားကိုပါ ဖယ္႐ွားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၃ ။ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ မိမိအသံုးၿပဳေသာ window အား activate ၿဖစ္န္လိုအပ္ပါသည္ ။ activate မၿဖစ္ပါက Window loader software ေတြကို
ကို အသံုးၿပဳပါ ။ Anti Virus တမ်ိဳးႏွင့္ CC clean (or) TuneUp maintenance  ကဲ့သိုေသာ အစရွိတဲ ့Software ေတြကို ထားသံုးသင့္ပါသည္ ။
ထိုလင္႔တြင္အျပည္႔အစံုဖတ္ပါ: http://www.mm-flashsongs.com/profiles/blog/show?id=5202681%3ABlogPost%3A1077283&xgs=1&xg_source=msg_share_post#ixzz1qKjm86pR

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s