စိတ္၀င္စားဖို႕ေကာင္းတယ္ေနာ္..စမ္းၾကည့္လိုက္ပါဦး…

ကဲ ပထမဆံုး notepad တစ္ခုဖြင့္လုိက္ပါ

ျပီးရင္ notepad ထဲမွာ ေအာက္က ကုဒ္ေလးေတြကိုကူးထည့္လိုက္

set wshshell = wscript.CreateObject(“wscript.shell”)

wshshell.run “Notepad”

wscript.sleep 2000

wshshell.AppActivate “Notepad”

WshShell.SendKeys “welcome”

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys ” ”

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys “to”

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys ” ”

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys “http://www.”

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys “f”

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys “torres”

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys “.”

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys “webs”

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys “.”

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys “com”

WScript.Sleep 500

 

ျပီးျပီဆိုရင္ save လုပ္မဲ့ေနရာမွာ lucky.vbs နဲ႕ save လိုက္ပါ.(မွတ္ခ်က္ http://www.ftorres.webs.com ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့

နာမည္ကိုေပးနုိင္ပါတယ္…အေနာက္က .vbs ကိုေတာ့ နာမည္အေနာက္မွာ မပါလို႕မရပါဘူး.ဥပမာ..monetine.vbs အ့ဲလိုမ်ိဳး)ျပီးျပီဆိုရင္ေတာ့ ဖြင့္ၾကည့္လုိက္ပါ..auto စာေရးေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ…

ေတာရက္စ္(mc)

Advertisements

One response »

  1. Steven Shwelay says:

    Computer မွာ .vbs extension မွန္သမ်ွ run လို႔မရဘူးျဖစ္ေနတယ္အကို error ျဖစ္ေနတယ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s