ကြၽန္ေတာ္ အခု တင္ျပမွာကေတာ႕ notepad နဲ႕ XP Talk တစ္ခု ဖန္တီးတဲ႕နည္းျဖစ္ပါတယ္။ Vb Script ေလးလုပ္ျပီ အဂၤလိပ္လုိ ရုိက္ျပီ OK ေပးၾကည္႕လုိက္ရင္ အသံထြက္ေလးကုိ နာေထာင္းလုိ႕ ရေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ႕ နည္းျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတုိ႕ ၾကိဳက္တဲ႕ စာလုံးရုိက္လုိက္ပါ။ အသံထြက္ေပးပါလိမ္႔မယ္။ အသံထြက္သိခ်င္ရင္ သုံးၾကည္႕ပါ။ လုပ္နည္းကလဲမခတ္ပါဘူး


1. Notepad ကုိဖြင္႕လုိက္ပါ။ ( Run box ထဲမွာ notepad လုိ႕ ရုိက္ျပီ Enter ေခါက္လုိက္ပါ။ )
2. ေအာက္က စာေၾကာင္းေလးကုိ copy ကူျပီ paste လုပ္လုိက္ပါ။

Dim msg, sapi
msg=InputBox(“Enter your text”,”Talk it”)
Set sapi=CreateObject(“sapi.spvoice”)
sapi.Speak msg

3. ျပီရင္ xp talk.vbs လုိ႕ ေရးျပီ Desktop ေပၚမွာ save လုိက္ပါ။

4. ျပီရင္ မိမိတုိ႔ ျပလုပ္ခဲ႔တဲ႕ XP talk ေလးကုိ open လုိက္ပါ။ ေအာက္ပါအတုိင္းက်လာပါမည္။ မိမိအသံထြက္သိခ်င္တာေတြ ရုိက္ျပီ ok ေပးလုိက္ပါ။ အသံထြက္ကုိ ထြက္ေပးပါလိမ္မယ္။

babaibabaibabaibabaibabaibabai

မိုးထက္ျမင့္ ( နည္းပညာ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s